Sjuka hus

Sanering – Dålig luft i ett sjukt hus

Det har visat sig att hus som är byggda på kryp-torpargrund kan drabbas av dålig lukt inne i huset. Detta beror oftast på att krypgrunden inte fungerar som den skall och därgenom angrips av mögeltillväxt i blindbotten. Behandlas inte huset inom en snar framtid kan mögel växa fram och enda utvägen då är att beställa mögelsanering.

Genom vår effektiva behandlingsmetod löser vi problemen med dåligt lukt och mögelskada samt lämnar åtgärdsförslag i förebyggande syfte mot mögeltillväxt i blindbotten och unken lukt i huset.

Allergi

Vissa människor kan genom att utsättas för svamporganismer utveckla allergisk sjukdom som kan yttra sig som astma, hösnuva, slemhinneirritation, huvudvärk, illamående, ögonbesvär, trötthet mm. De ämnen som framförallt orsakar allergier i vårt land är pollen, djurhår, dammkvalster och även mögel är vanligt. För en person som är allergisk mot mögel krävs det bara mycket små mängder för att personen ska reagera- de mögelhalter som förekommer i ”vanliga”, icke mögelskadadehus är fullt tillräckliga.

Hälsorisker

Människan utsätts i både inom- och utomhusmiljön för svamporganismer och deras produkter utan att det behöver leda till några hälsobesvär. Kroppens normala försvar ”tar kål” på de flesta svamporganismer vi kommer i kontakt med.

För att man ska bli sjuk krävs det antingen att kroppens försvarsystem är nedsatt eller att man utsätts för mycket höga doser under lång tid. Exempel på att personer med helt normala försvarssystem kan reagera på stora doser mögelorganismer är yrkessjukdomarna tröskdammlunga och flisledarsjuka. I bostäder förekommer emellertid aldrig koncentrationer av mögel som kan utveckla dessa sjukdomar.

Svamparnas livscykel

Den första förutsättningen för att det skall bildas svamp är att det finns svampsporer som kan börja gro. Det finns normalt mycket sporer i luften. De är mycket små.

Alla ytor som är omgivna av luft är alltså belagda med svampsporer, med det är inget problem så länge de inte börjar gro. Det inträffar först när deras fukt-närings och temperaturkrav uppfylls.

För att mögeltillväxten skall kunna ske måste en rad förutsättningar vara uppfyllda. Det krävs tillgång till sporer, tillgång till näring i form av organiskt material, syre samt att temperaturen överstiger 0 C.

Den relativa ånghalten skall under längre perioder vara högre än 70% RÅ. Kritisk gräns för mögeltillväxt brukar anges till 75% RÅ (75% RÅ motsvarar ungefär 17% fuktkvot i trä).

Förkortningar

= Relativ ånghalt kallas också för relativ fuktighet, är förhållandet mellan den aktuella ånghalten och mättnadsånghalten. Utrycks i procent.

F.K = Kvoten mellan vattnets massa i ett fuktigt material och massan hos det uttorkade materialet. Uttrycks i procent.

C = Temperatur.