Vad är Ozon?

Ozon är en färglös giftig gas med en stickande lukt som är skadlig även vid låga koncentrationer. Lukten märks redan vid koncentrationer på 0,01 ppm (milliondelar).

Luktsinnet blir snabbt avtrubbat, varför lukten inte utgör någon bra varningssignal. Luft som efter ozonering upplevs som ren och frisk kan fortfarande innehålla skadlig mängd ozon.
Ozon bildas naturligt ur syrgasen i luften då denna utsätts för ultraviolett strålning eller för elektriska urladdningar (t.ex. åska). I utomhusluft finns det små mängder ozon, ca 0,005 ppm.
De elektriska urladdningarna under ett åskväder kan höja halten ända upp till 0,01-0,5 ppm.

Hälsoeffekter

Ozon verkar redan i låga koncentrationer starkt retande på ögon och andningsvägar. Ozon och oxidationsprodukter (bl.a. med limonen) är starka luftvägsirritanter och påverkar ögats tårfilm. Ozon kan förorsaka huvudvärk och trötthet.
I höga koncentrationer (över 2 ppm) kan ozon ge upphov till livshotande lungskador (lungödem).

Användningsområde

Ozonteknologin används främst industriellt vid pappersmassablekning och vid vattenrening och som luktbortttagningsmetod/sanering efter fuktskador. Ozon är effektivt mot olika odörer som mögellukt, tobaksröklukt och mot brandlukt.
Under ozoneringen får inga människor vistas i utrymmena och hanteringen av ozonaggregatet bör endast utföras av fackman (saneringsfirma). Härvid gäller AFS 2000:4 (Kemiska arbetsmiljörisker) där arbetsgivaren har ansvaret att bedöma riskerna med ozonbehandlingen.

Skadeverkning

Ozonering i offentlig miljö måste göras med största försiktighet: Allt som är oxiderbart, såsom växter, kromade detaljer, gummi och läder m.m.
Ozonering av luft i offentliga lokaler bör endast ske under mycket kontrollerade betingelser och utvädring skall ske noggrant så att inte människor tar skada.